KÊNH TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, GÓP Ý
CỦA NHÂN DÂN QUẬN 12